Advokátní kancelář - Mgr. Vladimír Hyský, Praha 1, Chomutov

Změna stanov BD a SVJ v souladu s novým občanským zákoníkem - NOZ

Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník.

V souvislosti s touto zákonnou změnou provádíme aktualizaci zakladatelských listin. Jedná se o změnu stanov bytových družstev a společenství vlastníků jednotek (BD a SVJ).

Informace o změnách právní úpravy stanov bytových družstev - BD od 1.1.2014

S účinností od 1.1.2014 začala také pro bytová družstva platit nová právní úprava z.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a z.č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích). Současné stanovy družstva se však automaticky neruší a zůstávají z podstatné části i nadále v platnosti. Ruší se však ta ustanovení stanov, která jsou v rozporu s tzv. donucujícími (kogentními) ustanoveními nového zákona o obch. korporacích.

Bytová družstva jsou podle § 777 ZOK povinna do 6 měsíců (30.6.2014) přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě a v téže lhůtě je doručit rejstříkovému soudu do sbírky listin. Družstvo, které tuto povinnost nesplní, obdrží od soudu výzvu s dodatečnou lhůtou k plnění a pokud by ani v této lhůtě ke splnění povinnosti nedošlo, může soud rozhodnout o zrušení družstva.

Je tedy nyní třeba provést právní revizi stávajícího znění stanov a harmonizovat text stanov v souladu s přísl. změnou právní úpravy. Vypracovanou změnu stanov je pak třeba schválit usnesením členské schůze družstva, a to v kvalifikované formě notářského zápisu. Účelné by bylo provést tento proces na nejbližší řádné konané čl. schůzi svolané současně za účelem schválení účetní závěrky roku 2013.

V souvislosti se svoláním členské schůze družstva je třeba také zmínit, že jednou z nových zákonných povinností pro bytová družstva je povinné zřízení internetových stránek družstva, což vyplývá z § 636 ZOK. V nové právní úpravě je nyní předepsána povinnost svolavatele členské schůze zaslat pozvánku na členskou schůzi členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů 15 dnů předem a nově je dána povinnost současně pozvánku v téže lhůtě uveřejnit na internetových stránkách družstva. Pozvánka musí být na internetových stránkách družstva uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze, přičemž uveřejněním pozvánky na internetových stránkách se považuje pozvánka za doručenou.

Je tedy nově třeba založit internetovou stránku družstva, která může vedle povinného uveřejnění pozvánky na čl. schůzi efektivně sloužit i k jiným kontaktům se členy družstva. Internetové stránky družstva lze využít i ke splnění další nové povinnosti, kterou je zřídit informační desku. Dle § 562 ZOK je družstvo povinno ve svém sídle zřídit informační desku, která bude přístupná každý pracovní den po běžnou pracovní dobu všem členům. Tuto informační desku lze podle zákona, pokud to stanovy připustí, provozovat rovněž prostřednictvím internetových stránek, což lépe umožní její povinné zpřístupnění všem členům družstva.

V případě zájmu bytového družstva o provedení právní revize a přípravy změny stanov podle nové právní úpravy prostřednictvím naší kanceláře je nezbytné včasné sdělení s dostatečným časovým předstihem před uplynutím zákonné lhůty.

Nový občanský zákoník - NOZ

Dnem 31.12.2013 skončila platnost občanského zákoníku (z.č. 40/1964 Sb.), obchodního zákoníku (z.č. 513/1991 Sb.) a zákona o vlastnictví bytů (z.č. 72/1994 Sb.), ve kterých byl dosud upraven právní režim bytových družstev a společenství vlastníků jednotek.

Ode dne 1.1.2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník (zák.č. 89/2012 Sb., dále jen NOZ) a zákon o obchodních korporacích (zák.č. 90/2012 Sb., dále jen ZOK), které nahrazují původní právní úpravu.